finance

NUCLEUS - Financijsko poslovanje

Ovim programskim modulom moguće je automatsko knjiženje dokumenata iz ostalih modula NUCLEUS-ERP sustava. Dokumenti iz ostalih modula preuzimaju se u obliku temeljnice za knjiženje.

Program može raditi i nezavisno od ostalih programa ili čak u kombinaciji sa programima drugih proizvođača. U tom slučaju razvija se posebna funkcija za prihvat podataka tzv. data-connector.

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE

 • podržana integracija s modulom Trgovinsko poslovanje i Knjiga URA/IRA, Obračunom osobnih dohodaka
 • namijenjen je svim poduzećima koji vode dvojno knjigovodstvo

 

Funkcionalnost:

 • Knjiženje temeljnica, možemo vršiti na dva načina, automatizmom tj. prijenosom iz drugih programskih modula (npr. Trgovinsko poslovanje, Obračun osobnih dohodaka , knjiga URA/IRA) ili direktnim unosom, tj. tkzv. „ručnim knjiženjem“
 • „ručnim knjiženjem“  možemo knjižiti sve vrste poslovnih dokumenata od Ulaznih računa za robu ili uslugu, Izlaznih računa, Izvadaka banaka, Obavijesti o knjiženju i sve ostale temeljnice.
 • Mogućnost ručnog zatvaranja svih analitičkih konta za koje imamo potrebu voditi i otvorene stavke npr. kupci i dobavljači , te tom funkcijom može naknadno vršiti „vezanje“ uplata i računa
 • Izrada Kompenzacija – automatska izrada samog obrasca Prijeboja koristeći sve dostupne, a proknjižene podatke, te izrada Temeljnice za knjiženje i samo knjiženje u Glavnu knjigu.
 • Pregledi koji su nam potrebni za svakodnevno poslovanje kako bismo što uspješnije i ažurnije pratili sve poslovne događaje, a razrađeni su tako da se možemo koristiti različitim zadanim kriterijima kako bi nam se olakšao i ubrzao put  do potrebnog podatka/izvještaja/bilance.
 • Financijska kartica – pomoću nje možemo analitički  izlistati bilo koji konto po kriterijima od datuma do datuma, po mjesečnom razdoblju, po mjestu troška, kao otvorene stavke, kao devizna kartica
 • Analitička bilanca – koja se isto tako može izlistati po Razredu, grupi ili kontu, a prikazuje promet po početnom saldu, tekućem prometu, sveukupnom prometu, te razliku salda i sve se to može isto tako izlistati po određenim kriterijima
 • Bruto bilanca – prikazuje promet po razredu i grupi ( znači sintetički ), a može se izlistati i Bruto-analitička bilanca
 • Dnevnik knjiženja – koji sadrži sve unešene knjigovodstvene promjene a koje su proknjižene i ažurirane ( odgovara svim zakonskim normama )
 • Ispis dokumenata –omogućuje ispis svih proknjiženih Temeljnica
 • Stanje partnera – kreira se kao izvještaj za raznorazne interne potrebe poslovanja npr. istovremeno se može vidjeti stanje partnera kao dobavljača i kao kupca, saldo duga, ispis po valuti plaćanja itd.
 • Kontni plan
 • Tečajna lista koja se koristi prilikom knjiženja Ino dobavljača u kunskoj i deviznoj valuti
 • Ispis virmana u svim formama Hub-1, Hub-1-1, automatski vezano uz dobavljače
 • Obračun kamata- u ovom dijelu programa možemo izvršiti obračune kamta (zatezne, na pozajmice) koje se isto tako mogu oformiti automatikom ili ručno direktnim unosom podataka
 • Čekovi građana – pomoću ovog dijela programa donosom iz Trgovinskog dijela (maloprodaje) izrađuju se automatske specifikacije zaprimljenih čekova građana za banke
 • Glavna Blagajna poduzeća – omogućuje izradu Uplatnica i Isplatnica, automatsko rasknjižavanje istih u Glavnu knjigu i u Blagajnički izvještaj, omogućuje storno unosa i ispis svake pojedine Uplatnice i Isplatnice, te Blagajničkog izvještaja

 

PROGRAM OSNOVNA SREDSTVA/ SITAN INVENTAR

Program za Osnovna sredstva / sitan inventar omogućuje nam da detaljno pratimo, amortiziramo, revaloriziramo, rashodujemo i prodajemo osnovna sredstva ili sitan inventar poduzeća.

Program je vezan uz Financijsko poslovanje, i sve Temeljnice knjiženja se automatikom prenose i rasknjiže u Glavnu knjigu tj. Dnevnik knjiženja.

 

Funkcionalnolnost:

 • Unos Osnovnih sredstava / sitnog inventara po inventurnom broju, nazivu i kontu
 • Obračun amortizacije po zadanim kriterijima za svaku određenu grupu Osnovnih sredstava,  koji može biti mjesečni, kvartalni ili godišnji, ovisno o potrebi korisnika
 • Prodaja Osnovnih sredstava / Sitan inventar
 • Rashodovanje Osnovnih sredstava / Sitnog inventara
 • Mogućnost stopiranja amortizacije i aktiviranja amortizacije po sredstvu i na određeni nadnevak, ispravak osnovnih podataka, unos početnog stanja
 • Pregledi koji nam služe kao svojevrsni interni izvještaji:
  • Kartica Osnovnog sredstva / Sitnog inventara koja se može izlistati prema različitim kriterijima npr.  Po Invent. broju, po nazivu sredstva, po grupama OS / SI, radnoj jedinici, radniku i dobavljaču.
  • Stanje Osnovnog sredsva / Sitnog inventara koji je u formi izvještaja za sva unešena OS / SI  a može se izlistati isto tako prema raznim zadanim kriterijima kao i Kartica OS / SI uz dodatak npr.mogu se izlistati samo novonabvljena sredstva ili samo neaktivna ili aktivna, itd.
 • Popisna lista Osnovnih sredstava / Sitan inventar
 • Obračuni amortizacije i revalorizacije koji mogu, prema potrebi, biti mjesečni, kvartalni ili godišnji, ispis istih te mogućnost storna svih obračuna u tijeku tekuće financijske godine
 • Izrada temeljnica za knjiženje koje automatikom rasknjižimo u Glavnu knjigu a to su amortizacija, revalorizacija prodaja sredstava, rashodovanje